Beíratkozás

Dátum: 2021-04-12 11:20

Intézményvezetői pályázat – vezetési program

Kovács Anikó Gyöngyi vezetési program

Dátum: 2021-03-25 12:13

Beíratkozás

Dátum: 2021-03-23 13:54

Étkeztetés lemondásra került!

Dátum: 2021-03-08 12:58

Intézményvezető (magasabb vezető) pályázat

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujcf0zabb2&fbclid=IwAR3HnNJg__bgE1oDOXbf9-KPunSYiXk45fPI2d9P84GZeEifmBajYUIRZMs

Az Emberi Erőforrások Minisztere              

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.16-2026.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor (tanító) szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 •         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 •         Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 •         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 •         A pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 •         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 •         A pályázó szakmai önéletrajza,
 •         A pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 •         A pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 •         A pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít
 •         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Asztalos Zsuzsa nyújt, a 52/550-283 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Debreceni Tankerületi Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/082/01499/2021 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Tankerületi Központ honlapja – 2021. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Debreceni Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/debrecen honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujcf0zabb2&fbclid=IwAR3HnNJg__bgE1oDOXbf9-KPunSYiXk45fPI2d9P84GZeEifmBajYUIRZMs

Dátum: 2021-02-18 13:54

Jelentkezés a 2021/2022-s tanév 1. osztályaiba

A Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI és Kollégium 2021/2022-s tanévben is szeretettel várja tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak tagozatain az első osztályos tanulóit Debrecen és Hajdú-Bihar megye településeiről.

Szeretném felhívni figyelmüket, hogy intézményünk kizárólag a szakértői bizottság szakvéleményével fogadja tanulóit.

Amennyiben rendelkeznek a szakértői bizottság intézmény kijelölését tartalmazó szakvéleményével, kérem Önöket, hogy a kitöltött jelentkezési lapot, valamint a kijelölést tartalmazó szakvéleményt az alábbi email címre küldjék el 2021.02.19-ig                          :  barczi.jelentkezes@barczi-debr.edu.hu

Amennyiben nem áll módjukban online elküldeni a jelentkezéshez szükséges iratokat, állunk rendelkezésükre az 52/531-690-s telefonszámon.

Együttműködésüket megköszönöm!

 

Debrecen, 2021. 02. 02.                                  Kovács Anikó Gyöngyi

intézményvezető

 

mellékletek:

Tájékoztató levél szülőknek 2021_

jelentkezesi_lap_2021___űrlap_v

Dátum: 2021-02-02 10:36

SZAKMAI NAP – 2020.12.12.

A Szakmai Nap véget ért!
Köszönjük a részvételt!

Dátum: 2020-12-11 11:34

Középiskolai felvételi tájékoztató 2020-2021-es tanév

Felvételi tájékoztató

OM: 038514

Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 2.sz.

postázási cím: 4024 Debrecen Budai Ézsaiás u. 2.sz.

0001 készségfejlesztő iskola: a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos (azok a sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók, akik a szakiskola 9. évfolyamát sikertelenül teljesítették), valamint a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére az életkezdéshez, valamint a munkába álláshoz szükséges alapvető ismereteket nyújtó képzés, amelyen szakképzés nem folyik.

Felvételi követelmények

 • kizárólag a szakértői bizottság szakvéleménye alapján,
 • egészségügyi alkalmasság: egészségi és pszichiátriai állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a szakmai modulokra történő felkészülésre;
 • felvételi vizsga – nincs

Képzés rendje:

A készségfejlesztő iskola 4 évfolyamos képzés:

 • 9-10. évfolyam közismereti képzést nyújtó évfolyam
 • 11-12. az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam

Moduljaink a gyakorlati képzésben:

 1. Szövött tárgy készítő + papírtermék készítő
 2. Kisegítő takarító+ agyagtárgy készítő
 3. Háztartástan – életvitel + Habilitációs munkavégzés + Textil és fonalmentő

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek. Ennek alapján intézményünkben a gyakorlati évfolyamok megismétlésével tanulóink 23 éves korukig vehetnek részt a köznevelésben.

Induló osztályok száma: 1

Felvehető tanulói létszám: 13 fő

Rangsorolás módja: Elsőbbséget saját iskolánk tanulói élveznek. A fennmaradó férőhelyek számától függően nyer felvételt, aki a felvételi követelményeknek eleget tesz.

Kollégiumi ellátás: intézményünk saját tanulóink számára kollégiumi ellátást biztosít.

Dátum: 2020-10-21 12:38

Dátum: 2020-10-20 12:32

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Ezt az intézmény által készített Covid-19 járvány megelőzése érdekében összeállított eljárásrendet figyelmesen olvassák el,

és aláírásukkal igazolják hogy az ebben foglaltakat maradéktalanul betartják gyermekük és dolgozóink védelmében!

Köszönjük!

Dátum: 2020-09-08 08:18

Galéria

Intézményünk galériájában megtakintheti iskolai rendezvényeinket, foglalkozásainkat, ünnepségeinket...

Étkeztetés

Élelmezés szervező: Bordásné Radácsi Anikó, tel.: 06/30 304-67-23, Központi telefonszám és email: 52/414-356 (26-os mellék) etkezes@diminfo.hu

tovább...

Elérhetőség

Debreceni Bárcszi G. EGYMI
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.


tovább...